خدمـــات چـــاپ جعبـــه لمینـــت 

کارتن-لمینت-1-min
جعبه لمینتی کینگستون
کارتن-لمینت-2-min
کارتن لمینتی یزدی
کارتن-لمینت-3-min
کارتن لمینتی سینا
kaban jabe

جعبه لمینتی کابان

remex

جعبه لمینتی ریمکس

yazdi 3

جعبه اگزوز سه تایی لمینتی